Blog

Convocatoria de subvenciones para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipamientos de generación con biomasa

201609-subvenciones-para-biomasa-en-redes-de-distribucion

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob. es/bdnstrans/index):


Beneficiarias


a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.
b) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais
dela dependentes.
c) As universidades do Sistema universitario galego.
d) As entidades sen ánimo de lucro.
e) As empresas legalmente constituídas.


Poderá existir unha diferenciación entre o titular da instalación solicitada e a titularidade dos centros consumidores de enerxía. Nestes casos, se o solicitante forma parte do sector público, deberase xustificar o desenvolvemento do proxecto con convenios ou acordos asinados cos titulares dos centros consumidores de enerxía, e acadar o 50 % do consumo enerxético previsto na súa solicitude. Por outra banda, o solicitante tamén poderá ser unha empresa de servizos enerxéticos que subministre enerxía térmica a distintos consumidores (sector público, empresas, residencial, entidades sen ánimo de lucro…).

 

Obxecto


O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións de equipamentos térmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de funcionamento baseado nunha xeración térmica centralizada e nunha distribución desta enerxía aos puntos de consumo mediante redes. Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria
Resolución do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder- Galicia 2014-2020.

 

Contía

A contía global da convocatoria ascende a 4.500.000 euros. 

 

 

 

Correspóndese con fondos comunitarios derivados do Programa Galicia 2014-2020 Feder nun 80 % e financiamento privado nun 20 %.

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160908/AnuncioO3G1-120816-0001_es.html

También te puede interesar

GALICIA ARDE, GALICIA SE QUEMA

Galicia, te quemaron, ardes, [...]

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2016 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES

   A continuación descríbense brevemente as características principai [...]

Jornada Geotermia en Pontevedra

XORNADA sobre Xeotermia en Pontevedra: &ld [...]

CURSO DE INTRODUCCIÓN ÁS PERFORACIÓNS XEOTÉRMICAS

 INFORMACIÓN DO CURSO

Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la web y para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. Cerrar