renovgal| Convocatoria de subvenciones para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipamientos de generación con biomasa

Blog

Convocatoria de subvenciones para proyectos de redes de distribución de energía térmica con equipamientos de generación con biomasa

201609-subvenciones-para-biomasa-en-redes-de-distribucion

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob. es/bdnstrans/index):


Beneficiarias


a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.
b) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais
dela dependentes.
c) As universidades do Sistema universitario galego.
d) As entidades sen ánimo de lucro.
e) As empresas legalmente constituídas.


Poderá existir unha diferenciación entre o titular da instalación solicitada e a titularidade dos centros consumidores de enerxía. Nestes casos, se o solicitante forma parte do sector público, deberase xustificar o desenvolvemento do proxecto con convenios ou acordos asinados cos titulares dos centros consumidores de enerxía, e acadar o 50 % do consumo enerxético previsto na súa solicitude. Por outra banda, o solicitante tamén poderá ser unha empresa de servizos enerxéticos que subministre enerxía térmica a distintos consumidores (sector público, empresas, residencial, entidades sen ánimo de lucro…).

 

Obxecto


O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións de equipamentos térmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de funcionamento baseado nunha xeración térmica centralizada e nunha distribución desta enerxía aos puntos de consumo mediante redes. Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria
Resolución do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder- Galicia 2014-2020.

 

Contía

A contía global da convocatoria ascende a 4.500.000 euros. 

 

 

 

Correspóndese con fondos comunitarios derivados do Programa Galicia 2014-2020 Feder nun 80 % e financiamento privado nun 20 %.

 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160908/AnuncioO3G1-120816-0001_es.html

También te puede interesar

¿QUE ES UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN GEOTÉRMICO?

¿Qué es la geotermia?  La geotermia es la [...]

LA NATURALEZA NO NECESITA DE LOS SERES HUMANOS. LOS SERES HUMANOS NECESITAN DE LA NATURALEZA

Impresionante vídeo, que no necesita comentarios!! [...]

SE APROBAN AS SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXIAS RENOVABLES (XEOTERMIA, AEROTERMIA, SOLAR TÉRMICA,........)

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases [...]

Un proyecto europeo busca promover el uso de la energía geotérmica

El Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidd Energ&eacu [...]

Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la web y para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. Cerrar